ja_mageiaold

Tko smo mi?

Tvornica Šećera Osijek d.o.o. je tvornica za proizvodnju bijelog kristalnog šećera prvenstveno preradom šećerne repe i preradom sirovog šećera. Dobiveni šećer i ostali proizvodi udovoljavaju najvišim standardima ove industrije.

Članica Žito grupe

Zaštita okoliša PDF
Autor Administrator   
Srijeda, 18 Travanj 2012 10:45


Smanjenje onečišćenja, prekomjernog i neumjerenog  iskorištavanja  prirodnih dobara, očuvanje okoliša i biološke raznolikosti je imperativ kojem težimo i  bez kojeg  čovjeku  nema opstanka na  ovom planetu. Svaki daljnji razvoj  mora biti takav da  zadovoljava potrebe današnjice, a da pri tome ne ugrožava  mogućnost  zadovoljavanja  potreba  budućih generacija. Uvažavajuću Ustav Republike Hrvatske, primjenjujući važeće zakonske propise, kao i propise zemalja  u kojima smo prisutni omogućujemo  da svatko ima pravo na  zdrav život i zdrav okoliš.

Tvornica Šećera Osijek, kao društveno odgovorna kompanija, želi u području zaštite okoliša  ostvariti  obostranu korisnu  suradnju  s poslovnim partnerima, užom i širom zajednicom i državnim institucijama kroz:

•    Racionalno korištenje  prirodnih izvora  energije i  sirovina
•    Gospodarenjem aspektima  okoliša sa  svrhom  sprečavanja negativnog  utjecaja na okoliš
•    Primjenu  suvremenih tehnologija, znanja i iskustava  s ciljem  ostvarenja stalnih poboljšanja
•    Provođenjem edukacija  za promicanje svijesti svojih zaposlenika

Svaki zaposlenik kompanije  dužan je pridržavati se Politike okoliša sukladno utvrđenim  odgovornostima i ovlaštenjima, te  pridonositi  ostvarenju zacrtanih ciljeva. Provođenjem niza konkretnih aktivnosti u modernizaciji i racionalizaciji proizvodnje, smanjenju potrošnje vode kroz višestruko korištenje vode u procesu proizvodnje, izgradnjom  sustava za pročišćavanje otpadnih voda, smanjenjem emisijama u vodu, zrak i tlo, učinkovitijom potrošnjom  energije  te  gospodarenjem otpadom doprinosimo očuvanju okoliša i zdrave životne sredine.

Spoznajom o nužnosti zaštite okoliša, provodi se i dalje će se provoditi politika održivog razvoja, koristeći  osnovne mehanizme  održivosti  i programe  ekodjelotvornosti. Sva postignuta znanja i iskustva  nesebično će se i dalje  podijeliti s  drugima za  dobrobit okoliša.

Opis djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

Ionizirajući izvori zračenja Kobalt 60 i Cesij 137 koriste se u procesu proizvodnje za kontrolu napunjenosti vapnene peći ( Co-60) odnosno za mjerenje gustoće vapnenog mlijeka, sirupa i sokova u cjevovodima (Cs-137).Izvori zračenja nalaze se u zaštitinim spremnicima montirani na vapnenoj peći odnosno cijevovodima u pogonu.Svaki spremnik obilježen je znakom opasnosti od ionizirajućeg zračenja. Izloženi djealatnici obavezni su tijekom rada provoditi sve propisane mjere zaštite, koristiti zaštitnu opremu i uređaje za mjerenje osobnog ozračenja.

Za vrijeme korištenja izvora od nezgoda mogu se dogoditi:
-neispravnost uređaja, neispravno rukovanje, gubitak izvora, požar na mjestu gdje se koristi izvor

U slučaju neispravnog uređaja ili nesipravnog rukovanja izvorom nije vjerovatna opasnost od radioaktivnog onečišćenja osobe, prostora i okoline. Vjerovatnost gubitka ili krađe izvora je nemoguća budući su izvori smješteni na velikoj visini te su velike mase, a u slučaju požara malo je vjerovatno curenje radioaktinog sadržaja u okoliš. U slučaju navedenih događaja poduzeti sve mjere zaštite propisane pravilnikom te obavjestiti Državni ured za radiološku i nuklearnu sigurnost na broj 112 i slijediti njihove upute.

Pri izvanrednim događajima koji se mogu realno predvidjeti  u vezi s zatvorenim izvorima rizik od izlaganja zračenju stanovništva je zanemariv. Cjelokupni prostor postrojenja je štićeni prostor te se nalaženje stanovništva koje nisu djelatnici pravne osobe ili posjetioci u pratnji djelatnika unutar postrojenja  smatra sigurnosnim upadom.

Odgovorana osoba za ionizirajuća zračenja: Zvonimir Josipović,dipl.ing